Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden van de ruimtes op Zaanstraat 80b, 2515 TN en Maasstraat 305a, 2515 AB te Den Haag, hierna genoemd het THEATERHUIS.

Artikel 1. Algemeen

 • In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
  • Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor reservering en betaling van de huur van een ruimte.
  • Activiteit: les, vergadering, evenement of enig andere activiteit waarvoor huurder een ruimte huurt van het THEATERHUIS.
  • THEATERHUIS: de locatie op Zaanstraat 80b en Maasstraat 305a te Den Haag
  • Ruimtes: De Theaterzaal, De Studio en de Theatergarage.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en huur van ruimtes en faciliteiten van het THEATERHUIS.

Artikel 3. Reservering

 • Na een reservering ontvangt huurder een offerte, die voorzien is van een vervaldatum. Huurder dient deze offerte per mail voor akkoord te bevestigen.
  Na bevestiging voor akkoord is een reservering bindend voor verhuurder en huurder, mits aan alle op van toepassing zijnde afspraken en aan deze algemene voorwaarden zijn voldaan.
  Indien een offerte niet voor het verstrijken van de vervaldatum is bevestigd, dan kan huurder daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Annulering

 • Het annuleren van een ruimte kan alleen per mail via theaterhuiszaan@gmail.com.
  Na annulering van een ruimte ontvangt huurder een bevestiging.
 • Bij de annuleringstermijn hanteert het THEATERHUIS het volgende:
  • Voorstellingen / zakelijke activiteiten
   • annulering 1 maand voor activiteit: 10% van de overeengekomen zaalhuur
   • annulering 2 weken voor activiteit: 50% van de overeengekomen zaalhuur
   • annulering 1 week of minder voor activiteit: 100% van het totale offertebedrag tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht.
  • Cursus / les / oefenruimtes
   • Tot 1 week voor huurdatum, 25%.
   • 1 week of korter voor huurdatum 50%
   • 24 uur of korter 100%
 • Het THEATERHUIS behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te ontbinden indien:
  •  De ruimte oneigenlijk wordt gebruikt
  •  Er overlast veroorzaakt wordt voor andere gebruikers/huurders/buren
  • Er een betalingsachterstand is.
  •  De huisregels niet nageleefd worden

Artikel 5. Tarieven

 • Ruimtes kunnen per dagdeel geboekt worden.
 • Er wordt verhuurd in 3 dagdelen, te weten van 9:00 tot 12:00, van 13:00 tot 18:00 en van 19:00 tot 23:00. 
 • Verhuur van ruimtes gebeurt op naam van een huurder voor private repetitie. Het is niet toegestaan om de ruimte onder te verhuren, door te geven aan andere gebruikers of te exploiteren voor commerciële doeleinden. Andere activiteiten (dansles, vergadering, workshop, etc.) zijn niet toegelaten zonder expliciete toestemming van het THEATERHUIS.
 • Toelaten van publiek alleen in overleg vooraf met het THEATERHUIS.
 • Het tarief voor culturele activiteiten is 50 euro per dagdeel.
 • Voor voorstellingen en zakelijke activiteiten gelden andere voorwaarden en tarieven. Neem hiervoor contact op met het THEATERHUIS (zie artikel 3)

Artikel 6. Betaling

 • Bij offertes boven € 1 .OOO incl. btw wordt een voorschotfactuur van 50% (incl. btw) gestuurd. Deze factuur dient binnen 14 dagen dan wel voor de geplande datum van de activiteit voldaan te zijn. Wanneer de factuur niet op tijd is voldaan, heeft het THEATERHUIS het recht om de activiteit geen doorgang te laten vinden. De kosten zoals beschreven in artikel 4 van deze voorwaarden, met betrekking tot annulering, zijn dan van toepassing.
 • Tenzij -schriftelijk- anders is overeengekomen, ontvangt de gebruiker een eindfactuur voor het gebruik van de ruimtes en faciliteiten, de eerstvolgende maand waarop het gebruik betrekking heeft. Eventueel betaalde voorschotten zijn daarin verrekend. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen. Bij verzuim van betaling wordt een herinnering gestuurd. Als betaling uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

Artikel 7. Gebruik van ruimtes en faciliteiten

 • De ruimtes en faciliteiten mogen uitsluitend gebruikt worden voor activiteiten waarvoor deze bestemd zijn en zoals aangegeven bij het plaatsen van een reservering.
 • Bij het gebruik van ruimtes en faciliteiten gelden de huisregels van het THEATERHUIS
 • De ruimtes en faciliteiten mogen alleen gebruikt worden op de data en tijdstippen zoals vermeld op de specificatie bij de offerte.
 • Het plaatsen van extra inventaris en wijzigen van de aanwezige inventaris en opstellingen naar de wens van de huurder wordt verzorgd door het THEATERHUIS. De inzet en materialen van het THEATERHUIS om dit te realiseren wordt doorbelast aan de huurder. Let op! Hierdoor wordt er automatisch BTW berekend over alle bedragen (zie artikel 5).
 • Bij structurele huur ontvang je na het tekenen van een sleutelverklaring een sleutel set van de buitendeur. Sleutels van de diverse ruimtes bevinden zich op een vaste plek in het pand.
 • Huurder dient de ruimte opgeruimd en netjes achter te laten.
  Lees hier de huisregels.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Huurder en bezoekers aan diens activiteit dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en veiligheidsregels van het THEATERHUIS en dienen zich dienovereenkomstig te gedragen of daarnaar te handelen.
  Vluchtplannen en eventuele aanvullende huisregels zijn in ieder lokaal leesbaar opgehangen.
 •  Huurder is aansprakelijk voor alle door hem/haar of door de door hem tot de ruimte(s) toegelaten personen/bezoekers toegebrachte schade aan de ruimte, faciliteiten en inventaris.
 • Het THEATERHUIS is niet aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade aan huurder of bezoekers aan diens activiteit en/of veroorzaakte hinder door andere gebruikers van het THEATERHUIS
 • Het THEATERHUIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het THEATERHUIS door huurder en/of bezoekers aan diens activiteit toegelaten personen is ontstaan, noch is het THEATERHUIS aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van kledingstukken, muziekinstrumenten of andere privé goederen van huurder en bezoekers aan diens activiteit gedurende verblijf in het THEATERHUIS.
 • Een door huurder en/of bezoekers aan diens activiteit toegebrachte schade aan een ruimte, faciliteiten en inventaris dient onmiddellijk aan een medewerker van het THEATERHUIS gemeld te worden. Kosten voor herstel kunnen door het THEATERHUIS in rekening gebracht worden bij huurder.
 • Indien het THEATERHUIS buiten diens schuld niet in staat is om een gereserveerde ruimte ter beschikking van huurder te stellen, dan is het THEATERHUIS niet aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker dientengevolge lijdt
 • Indien het THEATERHUIS door nalatigheid of schuld een gereserveerde ruimte niet aan huurder ter beschikking kan stellen, dan is het THEATERHUIS uitsluitend verplicht direct aanwijsbare kosten van huurder te vergoeden. In geen geval is het THEATERHUIS gehouden tot het betalen van verdere vergoedingen en/of gevolgschade.

Artikel 9. Klachten

 • Klachten met betrekking tot de dienstverlening en faciliteiten van het THEATERHUIS kunnen worden ingediend bij theaterhuiszaan@gmail.com

Artikel 10. Recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Voorbehoud