Jaarrekening 2018

JAARREKENING 2018

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

Algemene waarderingsgrondslag 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het  resultaat, is de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en  passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van  een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar  toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde  waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking  hebben. 

Netto-omzet 

De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet betreft de opbrengst van aan derden verleende diensten  c.q. geleverde goederen, exclusief omzetbelasting. 

Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.  

Rentebaten en rentelasten 

De rentebaten en rentelasten betreffen de van derden (te) ontvangen, respectievelijk aan derden te betalen  (betaalde) interest. 

 

BALANS PER 31 DECEMBER van  Stichting Haags theaterhuis (bedragen in EURO) 

31-12-2018 31-12-2017 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 3.422 5.058 Overige vorderingen en overlopende activa 1.090 250 Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.113 1.809 

9.624 7.117 

Liquide middelen 

Bankrekeningen 92.154 108.649 92.154 108.649 

Totaal 101.778 115.766

 

BALANS PER 31 DECEMBER van Stichting Haags theaterhuis (bedragen in EURO) 

31-12-2018 31-12-2017 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 44.831 60.054 44.831 60.054 

Kortlopende schulden 

Handelscrediteuren 32.100 1.848 Belastingen en premies 0 2.478 Overige kortlopende schulden en 

overlopende passiva 25.017 51.386 57.117 55.712 

Totaal 101.948 115.766

 

WINST- EN VERLIESREKENING 

Stichting Haags Theaterhuis (bedragen in EURO) 

2018 2017 

Bruto-omzetresultaat 

Totaal activiteiten en subsidies 128.898 135.132 

Kosten van de Omzet 

Totaal activiteiten 110.796 87.252 Netto Omzet 18.102 47.880 Bedrijfslasten 

Verkoopkosten 6.517 18.146 Algemene- en beheerkosten 26.429 30.716 32.946 48.862 

Bedrijfsresultaat (14.844) (982) 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten 0 142 Rente lasten/kosten betalingsverkeer (379) (574) 

Saldo financiële baten en lasten (379) (432) Bedrijfsresultaat (15.223) (1.414) 

 

OVERIGE GEGEVENS 

Voorstel resultaatbestemming 2018 

Vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering wordt voorgesteld om  

het negatieve resultaat over 2018 ad € 15.223 ,– ten laste te brengen van de  

algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.