Jaarrekening 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

Algemene waarderingsgrondslag 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het  resultaat, is de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en  passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een  voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar  toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde  waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking  hebben. 

Netto-omzet 

De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet betreft de opbrengst van aan derden verleende diensten  c.q. geleverde goederen, exclusief omzetbelasting. 

Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.  

Rentebaten en rentelasten 

De rentebaten en rentelasten betreffen de van derden (te) ontvangen, respectievelijk aan derden te betalen  (betaalde) interest. 

 

BALANS PER 31 DECEMBER van 

Stichting Haags theaterhuis (bedragen in EURO) 

31-12-2019 31-12-2018 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 18.136 3.422 Overige vorderingen en overlopende activa 3.680 1.090 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.066 5.113 

22.882 9.624 

Liquide middelen 

Bankrekeningen 46.674 92.154 46.674 92.154 

Totaal 69.556 101.778 -6- Jaarrekening 2019

 

BALANS PER 31 DECEMBER van 

Stichting Haags theaterhuis (bedragen in EURO) 

31-12-2019 31-12-2018 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 34.678 44.831 34.678 44.831 

Kortlopende schulden 

Handelscrediteuren 16.472 31.932 Overige kortlopende schulden en 

overlopende passiva 18.405 25.015 34.877 56.947 

Totaal 69.556 101.778 -7- Jaarrekening 2019

 

WINST- EN VERLIESREKENING 

Stichting Haags Theaterhuis (bedragen in EURO) 

2019 2018 

Bruto-omzetresultaat 

Cursussen 45.307 57.782 Scholen 26.293 25.067 Bedrijven 15.232 7.539 Toneelgroepen 2.918 4.255 Poppen- object theater 9.711 12.589 Trainingsacteren 16.115 6.885 Community Art 20.236 0 Giften 85 106 Subsidie 5.184 14.676 141.081 128.898 

Kosten van de Omzet 

Cursussen 33.554 51.598 Scholen 24.678 22.129 Bedrijven 12.728 10.608 Toneelgroepen 2.078 3.898 Poppen- object theater 9.587 18.327 Trainingsacteren 12.216 4.236 Community art 14.901 0 109.741 110.796 

Netto Omzet 31.339 18.102 Bedrijfslasten 

Verkoopkosten 8.927 6.517 Algemene- en beheerkosten 32.308 26.429 41.234 32.946 

Bedrijfsresultaat (9.895) (14.844) 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten 1 0 Rente lasten/kosten betalingsverkeer (259) (379) 

Saldo financiële baten en lasten (258) (379) Bedrijfsresultaat (10.153) (15.223) 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 2019 2018 Handelsdebiteuren 

Saldo debiteuren per 31 december 18.136 3.422 

Belastingen en sociale verzekeringen 

Suppletie omzetbelasting 2019 650 0 Omzetbelasting 4e kwartaal 416 5.113 

1.066 5.113 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Waarborg 425 50 Vooruitbetaalde kosten 3.255 415 Nog te ontvangen bedragen 0 625 

3.680 1.090 

Liquide middelen 

Kas 14 632 ABN Amrobank, rekening-courant 15.246 40.108 ABN Amrobank bestuurspaarrekening 31.415 51.414 

46.674 92.154 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 2019 2018 EURO EURO 

Algemene reserve 

Stand per 1 januari 44.831 60.054 Resultaat boekjaar (10.153) (15.223) 

Saldo eigen vermogen per 31 december 34.678 44.831 

Kortlopende schulden 

Handelscrediteuren 

Conform saldilijst 16.472 31.932 

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Nog te ontvangen facturen 1.000 15.525 Nog te betalen kosten 6.067 1.000 Overige kortlopende schulden 1.030 0 Vooruitontvangen lesgelden 10.308 8.490 

18.405 25.015 

 

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2019 2018 

EURO EURO 

Verkoopkosten 

Reclamekosten 4.542 1.338 Evenementskosten 0 249 Representatie 0 68 Reis- en verblijfkosten 1.756 1.569 Overige 2.629 3.293 

Totaal verkoopkosten 8.927 6.517 

Algemene- en beheerkosten 

Dagelijkse leiding 21.600 20.850 Kantoorkosten 2.581 66 Telefoon en internet 205 102 Contributies en abonnementen 936 856 Huur kantoorruimte 4.511 2.937 Verzekeringen 349 343 Administratie- en boekhoudingskosten 1.450 1.150 Advieskosten 675 0 Overige 0 125 

Totaal algemene- en beheerkosten 32.308 26.429 Financiële baten en lasten 

Financiële baten 

Rente bank en overige 1 0 Totaal financiële baten 1 0 

Financiële baten en lasten 

Financiële lasten 

Rente kosten betalingsverkeer 259 230 Rente Fiscus 0 149 

259 379 

OVERIGE GEGEVENS 

Voorstel resultaatbestemming 2019 

Vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering wordt voorgesteld om  

het negatieve resultaat over 2019 ad € 10153 ,– ten laste te brengen van de  

algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.