Jaarrekening 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 

31-12-2020 31-12-2019 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 39.781 18.136
Overige vorderingen en overlopende activa 9.619 3.680
Belastingen en premies sociale verzekeringen
8.885 1.066 

58.285 22.882 

Liquide middelen 

Bankrekeningen 67.881 46.674 67.881 46.674 

Totaal 126.167 69.556

 

BALANS PER 31 DECEMBER 

31-12-2020  31-12-2019 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 16.771 34.678  16.771 34.678 

Kortlopende schulden 

Handelscrediteuren 3.775 16.472
Overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva 105.621 18.405  109.396 34.877 

Totaal 126.167 69.556

 

WINST- EN VERLIESREKENING 

Stichting Haags Theaterhuis (bedragen in EURO) 

2020 2019 

Bruto-omzetresultaat 

Cursussen 26.500 45.307
Scholen 46.272 26.293
Bedrijven 2.110 15.232
Toneelgroepen 4.656 2.918
Poppen- object theater 8.298 9.711
Trainingsacteren 7.347 16.115
Community Art 37.699 20.236
Overige omzet 690 0
Giften 6.910 85
TOGS 4.000 0
Fondsen en Subsidies
89.023 5.184

233.504 141.081 

Kosten van de Omzet 

Cursussen 47.206 33.554
Scholen 44.230 24.678
Bedrijven 2.440 12.728
Toneelgroepen 3.432 2.078
Poppen- object theater 7.316 9.587
Trainingsacteren 10.113 12.216
Inkoopwaarde overige omzet 9.043 0
Community art
40.586 14.901

164.365 109.741 

Netto Omzet 69.138 31.339


Bedrijfslasten 

Huisvestingskosten 7.821 4.511
Verkoopkosten 29.122 8.927
Algemene- en beheerkosten
49.822 27.796

86.765 41.234 

Bedrijfsresultaat (17.627) (9.895) 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten 0 1 Rente lasten/kosten betalingsverkeer (280) (259) 

Saldo financiële baten en lasten (280) (258)


Bedrijfsresultaat (17.907) (10.153) 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 2020 2019 Handelsdebiteuren 

Saldo debiteuren per 31 december 39.781 18.136 

Belastingen en sociale verzekeringen 

Suppletie omzetbelasting 2019 650 650
Suppletie omzetbelasting 2020 425 0
Omzetbelasting 4e kwartaal 7.810 416 

8.885 1.066 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Waarborg 7.050 425 Vooruitbetaalde kosten 1.976 3.255
Nog te ontvangen bedragen 593 0 

9.619 3.680 

Liquide middelen 

Kas 13 14 ABN Amrobank, rekening-courant 61.454 15.246 ABN Amrobank bestuurspaarrekening 6.415 31.415 

67.881 46.674 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

PASSIVA 

Eigen vermogen 2020 2019 EURO EURO 

Algemene reserve 

Stand per 1 januari 34.678 44.831 Resultaat boekjaar (17.907) (10.153) 

Saldo eigen vermogen per 31 december 16.771 34.678 

Kortlopende schulden 

Handelscrediteuren 

Conform saldilijst 3.775 16.472 

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Nog te ontvangen facturen 1.000 1.000
Nog te betalen kosten 19.214 6.067
Reservering voor extra werk ivm Corona 6.585 0
Reservering voor jaarrekening 1.500 0
Overlopende passiva *) 66.219 0
Overige kortlopende schulden 30 1.030
Vooruit ontvangen lesgelden 11.073 10.308 

105.621 18.405 

*) betreft reeds ontvangen subsidies voor projecten die zijn uitgesteld i.v.m. Corona  en worden gerealiseerd in 2021 

Huisvestingskosten 

Huur kantoorruimte 5.839 4.511
Overige huisvestingskosten 1.982 0 

Totaal huisvestingskosten 7.821 4.511 

Verkoopkosten 

Reclamekosten 25.159 4.542
Reis- en verblijfkosten 1.614 1.756
Overige 2.350 2.629 

Totaal verkoopkosten 29.122 8.927 

Algemene- en beheerkosten 

Dagelijkse leiding 35.733 21.600
Kantoorkosten 161 2.581
Telefoon en internet 669 205
Contributies en abonnementen 2.218 936
Verzekeringen 433 349
Administratie- en boekhoudingskosten 1.639 1.450
Advieskosten 6.598 675
Overige 2.373 0 

Totaal algemene- en beheerkosten 49.822 27.796 

 

Financiële baten en lasten 

Financiële baten 

Rente baten 0 1 

0 1 

Financiële lasten 

Rente kosten betalingsverkeer 280 259 280 259 

Totaal Financiële baten en lasten (280) (259)

 

OVERIGE GEGEVENS 

Voorstel resultaatbestemming 2020 

Vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering wordt voorgesteld om  

het negatieve resultaat over 2020 ad € 17.907 ,– ten laste te brengen van de  

algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

De jaarstukken 2020 zijn op 28 mei vastgesteld en goedgekeurd