Algemene voorwaarden

1. Inschrijving en betaling

1.1 Cursisten schrijven zich in en betalen voor een cursus/opleiding via de website. Betaling van het inschrijfgeld verloopt met iDeal via Mollie.
1.2 Bij inschrijving is de cursist betalingsplichtig voor het gehele bedrag. Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de cursus op het bankrekeningnummer van Haags Theaterhuis ontvangen te zijn.
1.3 Als er niet (tijdig) betaald wordt, kan Haags Theaterhuis een incassobureau inschakelen. Incassokosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de betaling plichtige.
1.4 Plaatsing van cursisten gebeurt op volgorde van inschrijving. Als een cursus vol is, wordt contact opgenomen met de betrokken cursisten om een alternatief voor te stellen. Indien er geen passende oplossing gevonden wordt, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld worden geretourneerd. Communicatie hierover gaat via e-mail of telefoon.
1.5 Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde cursus behoudt Haags Theaterhuis zich het recht om de cursus een week later te laten starten of om de cursus niet door te laten gaan. Als dit het geval is, wordt contact opgenomen met de cursist(en) om een alternatief voor te stellen. Indien er geen passende oplossing gevonden wordt, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld worden geretourneerd. Communicatie hierover gaat via email of telefoon.
1.6 Het maximaal aantal deelnemers per cursus is 16, tenzij anders aangegeven.
1.7 Haags Theaterhuis kan besluiten de cursus te splitsen. Dit kan voor een deel van de cursisten betekenen dat een andere docent de cursus geeft en/of de cursus op een ander moment plaatsvindt en/of op andere cursuslocatie. Hierover wordt contact opgenomen met de cursisten, communicatie hierover gaat via email of telefoon.
1.8 Het volgen van een proefles geeft geen garantie op een plek in de cursus.
1.9 Afwezigheid bij, het afbreken of annuleren van een cursus ongeacht de daarvoor opgegeven reden geeft geen recht op vermindering of teruggave van het cursusgeld. Wanneer een cursist langer dan twee maanden ziek is of naar een plek buiten de regio verhuist, kunt u schriftelijk om teruggave van het restant cursusgeld verzoeken, vergezeld van doktersverklaring of bewijs van verhuizing.
1.10 Als een cursist gebruik maakt van de Ooievaarspas korting, dient zij/hij voor de eerste les de pas te laten scannen bij het secretariaat. Verder is zij/hij gebonden aan de regelgeving van de Ooievaarspas zoals gegeven op hun website. Per kalenderjaar is er een maximale vergoeding wat door de Ooievaarspas geclaimd kan worden. Dit wordt vermeld op de website van de Ooievaarspas.
1.11 Bij het foutief aangeven van Ooievaarspas korting of bij het gebruik van een ongeldige Ooievaarspas, rekent Haags Theaterhuis €135,-administratiekosten. Annulering van een cursus en restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk na aanvang van de cursus (zie annuleringsvoorwaarden hieronder). Haags Theaterhuis bevestigt minimaal 5 dagen voor cursusaanvang de cursus.
1.12 Vroegboekkorting voorwaarden:
* De vroegboekkorting is van toepassing op het cursusaanbod van Haags Theaterhuis. Uitzonderingen zijn workshops, HTH Productie en opleiding Poppen- en Objecttheater.
* Geldig tot de aangegeven datum.
* Het cursusbedrag met vroegboekkorting kan uitsluitend betaald worden door middel van I-deal via de inschrijflink op www.haagstheaterhuis.nl
* Indien het bedrag niet betaald is voor de aangegeven datum, is de cursist het volledige cursusbedrag aan Haags Theaterhuis verschuldigd.
* Niet van toepassing op de proeflessen.
* Niet geldig in combinatie met andere kortingen.
1.13 Haags Theaterhuis behoudt zich het recht om cursisten te weigeren, zowel voor aanvang als tijdens de lessen reeks, indien hiervoor een gegronde reden aan ten grondslag ligt.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Haags Theaterhuis is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van spelers, cursisten en/of derden, noch voor letsel van spelers, cursisten en/of derden.

3. Lessen

3.1 Haags Theaterhuis heeft de intentie om alle lessen, die aan het begin van het seizoen volgens het cursusrooster schriftelijk zijn vastgelegd, volledig te verzorgen. Indien door omstandigheden niet aan deze verplichting kan worden voldaan, zal geprobeerd worden de lessen op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.
3.2 Indien een cursist niet in staat is een les of repetitie bij te wonen, dient de cursist dit zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch door te geven aan het secretariaat en docent. Regelmatig verzuim van lessen/repetities kan leiden tot ontzegging van het volgen van lessen of het meewerken aan een theaterproductie.
3.3 Het is niet mogelijk voor niet-cursisten een les bij te wonen. Geïnteresseerden kunnen alleen met vooraf gegeven toestemming van Haags Theaterhuis een proefles bijwonen.
3.4 Een gemiste les kan in overleg met het secretariaat op een ander lesdag worden ingehaald. De cursist kan per mail naar secretariaat@haagstheaterhuis.nl een datum voor een inhaal les aanvragen.
3.5 Haags Theaterhuis streeft ernaar dat ook bij ziekte van de docent de les door een vervanger gegeven wordt. Per cursus kan er echter één les uitvallen zonder dat deze door Haags Theaterhuis ingehaald hoeft te worden.
3.6 Haags Theaterhuis kan besluiten een andere docent in te zetten dan degene die tijdens de inschrijfperiode op de website vermeld stond.
3.7 Haags Theaterhuis kan besluiten de cursus op een andere locatie te geven dan de locatie die tijdens de inschrijfperiode op de website vermeld stond.
3.8 Indien een cursist meer dan 15 min na aanvang van de les aankomt, kan de docent de cursist weigeren.

4. Voorstellingsbezoek

4.1 Haags Theaterhuis bepaalt de dag van de voorstelling, het is niet mogelijk om op een andere dag naar de voorstelling te gaan.
4.2 Het theaterkaartje is niet overdraagbaar.
4.3 De cursist wordt gevraagd om minimaal een week van tevoren aan de docent te melden als hij/zij bij het voorstellingsbezoek niet aanwezig kan zijn.
4.4 De cursist dient minimaal 15 min voor aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn.
4.5 Haags Theaterhuis is niet aansprakelijk voor het missen van de voorstelling in verband met laatkomen, ziekte etc.
4.6 Als door omstandigheden de voorstelling verzet moet worden, houdt zich Haags Theaterhuis voor een nieuwe datum te bepalen.

5. Auteursrecht en foto/video opnamen

5.1 De activiteiten en voorstellingen van het Haags Theaterhuis zijn beschermd door het auteursrecht.
5.2 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Haags Theaterhuis is niet toegestaan.
5.3 Tijdens de lessen, repetities, voorstellingen en overige activiteiten maakt het Haags Theaterhuis regelmatig foto en/of video opnamen. Deze kunnen voor publiciteitsdoeleinden gebruikt worden op bijvoorbeeld de website, sociale media, in brochures, op flyers etc. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden verklaart de cursist, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt per e-mail via info@haagstheaterhuis.nl bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. Het Haags Theaterhuis zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.
5.4 Beeldmateriaal en geluidsopnamen gemaakt door het Haags Theaterhuis zijn eigendom van het Haags Theaterhuis.
5.5 Tijdens de lessen, repetities, voorstellingen en overige activiteiten van het Haags Theaterhuis mogen geen foto en/of video opnamen gemaakt worden, met als uitzondering de eindpresentaties.

6. Annuleringsvoorwaarde

Stichting Haags Theaterhuis neemt alleen annuleringen in behandeling die schriftelijk (brief, e-mail) onderbouwd zijn. Als annuleringsdatum hanteert Stichting Haags Theaterhuis de ontvangstdatum van jouw schrijven. De annuleringsdatum wordt door Stichting Haags Theaterhuis altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding/training/cursus waarvoor je oorspronkelijk bent ingeschreven.

6.1 Annulering bij meer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding/training/cursus

Indien annulering meer dan 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding/training/cursus plaatsvindt brengt Stichting Haags Theaterhuis je €100,- administratiekosten in rekening.

6.2 Annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training/cursus

Bij annulering tot 14 dagen voor de opleiding/training/cursus brengt Stichting Haags Theaterhuis 35% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de Stichting Haags Theaterhuis opleidingen en trainingen met een duur van 6 cursusdagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training/cursus Stichting Haags Theaterhuis je 50% van het totale bedrag in rekening brengt.

6.3 Annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opleiding/training/cursus

Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opleiding/training/cursus brengt Stichting Haags Theaterhuis 60% van het totale bedrag in rekening.

6.4 Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding/training/cursus

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding/training/cursus brengt Stichting Haags Theaterhuis 100% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de Haags Theaterhuis-opleidingen,-trainingen en -cursussen met een duur van 4 dagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een opleiding/training, je geen aanspraak maakt op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag.

6.5 Annulering na de start van de opleiding/training/cursus

Na de start van de opleiding/training/cursus maak je geen aanspraak meer op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag. Bij annulering voor aanvang van de opleiding/training/cursus is het mogelijk dat je jouw plaats laat innemen door een andere deelnemer/collega. De plaatsvervanger dient echter te voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen. Tijdens de duur van de opleiding/training/cursus is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken.

In geval van overlijden of langdurige ziekte van de deelnemer aan de opleiding/training/cursus eindigt de overeenkomst op de dag van overlijden of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van het aantal tot die datum verzorgde bijeenkomsten. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde opleidingskosten worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst.

6.6 Annulering i.v.m. Corona

Zodra jouw cursus doorgaat en je hebt een cursusbevestiging van ons ontvangen, is jouw inschrijving definitief. Vanaf dat moment kan je alleen met redenen zoals omschreven in de annuleringsvoorwaarden je geld terugkrijgen.
Als Haags Theaterhuis geen alternatief biedt voor de lessen die door verscherpte maatregelen niet door kunnen gaan, zal er per inschrijving contact opgenomen worden.

Volg je een opleiding/training/cursus en ben jij, of jouw huisgenoot besmet met het Corona virus, zal er in overleg met het secretariaat gekeken worden naar mogelijkheden om lessen in te halen, of restitutie van (resterende) lesgeld.

7. Klacht of compliment?

Wij stellen alles in het werk om je les, cursussen/of opleiding zo prettig mogelijk te maken. Heb je complimenten of zie je mogelijkheden tot verbeteringen, vertel het je docent of stuur een klacht via het klachtenformulier.

8. Vertrouwenspersoon

Plezier staat bij Haags Theaterhuis voorop. Mocht je je in een situatie bevinden van ongewenst gedrag van (mede)cursisten, medewerkers of makers van HTH, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Onder ongewenst gedrag verstaan we gedragingen zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en (werk)druk door de cursist.

Naast een luisterend oor biedt de vertrouwenspersoon ondersteuning bij het bespreekbaar maken van de situatie. Alles wat besproken wordt, is strikt vertrouwelijk en zal slechts met derden gedeeld worden na uitdrukkelijke toestemming van de speler. Tenzij de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting heeft tot openbaarmaking van de verkregen informatie. HTH heeft een vertrouwenspersoon aangewezen:
Martine Jonkman, 06 39222162, info@psychologiepraktijkjonkman.nl

opgesteld december 2016, bijgewerkt maart  2021