Jaarrekening 2019

Stichting Haags Theater Huis te Den Haag 

Algemeen 
Inschrijving 

De Stichting Haags Theaterhuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en  Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 58478477 

Financiële administratie 

Aanlevering van de bescheiden vindt 1 maal per jaar plaats. De gegevens komen uit een  geautomatiseerd systeem en worden door Cijfers en Glas verwerkt tot een jaarverslag.  De vergelijkende cijfers van 2018 zijn opgenomen in het jaarverslag. 

Oprichting en doelstelling van Stichting Haags Theaterhuis 

De Stichting Haags Theaterhuis is opgericht in mei 2013 

De Stichting Haags Theaterhuis heeft als doel 

Het theaterprogramma voor volwassenen zo volledig mogelijk te behouden voor Den Haag en  omstreken. Tevens wil men een belangrijke rol spelen als samenwerkingspartner voor  toneelverenigingen, de Haagse theaters en aanverwante organisaties.

JAARREKENING 
Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Algemene waarderingsgrondslag 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het  resultaat, is de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en  passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 
Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een  voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar  toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde  waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking  hebben. 

Netto-omzet 

De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet betreft de opbrengst van aan derden verleende diensten  c.q. geleverde goederen, exclusief omzetbelasting. 

Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.  

Rentebaten en rentelasten 

De rentebaten en rentelasten betreffen de van derden (te) ontvangen, respectievelijk aan derden te betalen  (betaalde) interest. 

 

BALANS PER 31 DECEMBER van 

Stichting Haags Theaterhuis (bedragen in EURO) 

31-12-2019 – 31-12-2018 

ACTIVA 
Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 18.136 3.422
Overige vorderingen en overlopende activa 3.680 1.090
Belastingen en premies sociale verzekeringen
1.066 5.113 

22.882 9.624 

Liquide middelen 

Bankrekeningen 46.674 92.154 46.674 92.154 

Totaal 69.556 101.778

 

BALANS PER 31 DECEMBER van 

Stichting Haags theaterhuis (bedragen in EURO) 

31-12-2019 –  31-12-2018 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 34.678 44.831 34.678 44.831 

Kortlopende schulden 

Handelscrediteuren 16.472 31.932
Overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva 18.405 25.015 34.877 56.947 

Totaal 69.556 101.778

 

WINST- EN VERLIESREKENING 

Stichting Haags Theaterhuis (bedragen in EURO) 

2019 – 2018 

Bruto-omzetresultaat 

Totale activiteiten en subsidies 141.081 128.898 

Kosten van de Omzet 

Totale activiteiten 109.741 110.796

Netto Omzet 31.339 18.102

Bedrijfslasten 

Verkoopkosten 8.927 6.517 Algemene- en beheerkosten 32.308 26.429 41.234 32.946 

Bedrijfsresultaat (9.895) (14.844) 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten 1 0 Rente lasten/kosten betalingsverkeer (259) (379) 

Saldo financiële baten en lasten (258) (379)

Bedrijfsresultaat (10.153) (15.223) 

 

OVERIGE GEGEVENS 

Voorstel resultaatbestemming 2019 

Vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering wordt voorgesteld om  

het negatieve resultaat over 2019 ad € 10153 ,– ten laste te brengen van de  

algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.